Dankbaar!

SimonBrouwer_1vrijdag 03 november 2017 19:21

Op donderdag 2 november 2017 heeft de gemeenteraadsvergadering plaatsgevonden over de begroting voor het jaar 2018. Hier vindt u de bijdrage van CU-SGP Woerden door fractievoorzitter Simon Brouwer uitgesproken.

Voorzitter, geachte aanwezigen, beste collega raadsleden,

Vandaag is het de laatste keer dat we als raad in deze samenstelling bij elkaar zijn bij de begrotingsbehandeling. Alle besluiten die we vanavond nemen, hebben nog meer dan anders gevolgen voor de toekomst, terwijl tegelijkertijd een aantal van ons volgend jaar niet meer in de gemeenteraad zitten.

Bij het voorbereiden op deze laatste algemene beschouwingen van deze bestuursperiode, is het daarom goed om niet alleen vooruit te kijken, maar ook eens terug te kijken.

Gisteren werd de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid gehouden. In uw bijdragen, legt u vaak de vinger bij dingen die niet goed gaan of verbeterd moeten worden. Tegelijk wil ik daarom ook eens nadrukkelijk benoemen dat we het in Woerden in het algemeen toch goed hebben met elkaar. Midden in het Groene Hart wonen, werken en leven we en daar mogen we heel dankbaar voor zijn!

De ChristenUnie-SGP is tevreden over de voorliggende begroting. We hebben daarom slechts 3  verbeterpunten:

  • Laadpalen voor elektrische auto’s
  • Participatie
  • Respijtzorg

Een jaar geleden heeft u allen de motie “tegengaan voedselverspilling” ondersteunt, en eerder deze week waren we met een aantal enthousiaste mensen bij elkaar om dat idee te bespreken en verder vorm te geven. Hoe het gaat aflopen weten we nog niet, maar dat er op een positieve manier aan gewerkt wordt en dat energie geeft, is een feit! Woerden, u hoort nog van ons!

En zo komen we bij duurzaamheid terecht. Eerder dit jaar hebben we ingestemd met het vrijmaken van een groot budget voor duurzaamheid. De functie die de overheid hierin volgens de ChristenUnie-SGP heeft, is vooral een aanjaagfunctie. Inwoners, bedrijven en instellingen bij elkaar brengen, enthousiasmeren en het daarna ook aan de markt overlaten. Zo kijken wij er tegenaan, en dus willen we een motie indienen om zo ook te kijken naar slimme oplossingen bij het vervangen van straatverlichting. Kan Woerden hierin vooroplopen door ervoor te zorgen dat zich in elke straat een oplaadpunt voor elektrische auto’s en fietsen bevindt? En voorzitter, het valt ons op dat inwoners die zich in een oplaadpunt gaan verdiepen, op de website totaal geen informatie kunnen vinden. Graag ook aandacht daarvoor!

(motie laadpunten indienen)

Dan ga ik over naar een heel ander thema, namelijk participatie. Jaar in, jaar uit spreken we over FermWerk. Vaak omdat er – opnieuw – meer geld nodig was dan we vooraf hadden ingeschat. Vaak is hier weinig aan te doen. Vaak, maar dus niet altijd! We zien dat de participatiewet volledig is veranderd in de afgelopen jaren. De toegang tot de sociale werkvoorziening is gesloten, en de manier waarop we tegen participatie aankijken soms ook. Een baan is niet meer vanzelfsprekend, er zijn ook andere vormen van participatie mogelijk. Tegelijk hebben we de hele uitvoering exclusief bij FermWerk ondergebracht, inclusief onze hele afdeling sociale zaken. Dat leek in 2014 heel verstandig, maar nu is ook het moment om de besluiten van toen nog eens tegen het licht te houden. Om die reden hebben wij een motie voorbereid, waarin we het college oproepen om de nieuwe raad in de juiste positie te brengen om goede besluiten te nemen over de toekomst. Daarin is het construct FermWerk en de huidige verhouding niet leidend, maar doen we een stapje terug door eerst met elkaar in gesprek te gaan over hoe we aankijken tegen participatie. Hoe gaan we om met andere aanbieders, hoe gaan we om met mensen die slechts met grote financiële prikkels kleine stappen kunnen maken, hebben wij voldoende expertise in eigen huis om de juiste keuzes te maken?

(motie participatie indienen)

Zoals elk jaar, maar in deze laatste begrotingsvergadering met Henk van Dam in het bijzonder, wil ik het hebben over het oliespuitje. Ja, inderdaad, mantelzorgers en vrijwilligers. In 2014 dienden wij een motie in, te weten Motie Adempauze (mantelzorg/respijtzorg). Deze werd raadsbreed ondersteund! Wij blijven echter onze zorgen houden over de geringe mate waarin we als Woerden nu in werkelijkheid onze mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen. Dat komt ook terug uit een onderzoek van Mezzo, er zijn weliswaar keukentafelgesprekken, maar de vraag wat de impact van het zorgen voor anderen is op het eigen leven, komt niet tot nauwelijks aan de orde. Wij hebben al vaker gezegd, vrijwilligers vinden is één, maar vrijwilligers houden is toch echt van een andere orde.

De ambitie op dit onderwerp spat er in de voorliggende begroting nog niet echt vanaf, als we in het vierde kwartaal een stuk kunnen verwachten. Gebruiken we in Woerden nu echt het oliespuitje, of is de praktijk toch echt weerbarstiger dan de theorie? Ervaren die mantelzorgers nu van ons die arm om de schouder, die steun biedt? College, we roepen u op om hier echt blijvende aandacht voor te hebben en hen te ondersteunen! Vandaar ons amendement om een stapje harder te zetten en in het eerste kwartaal het aanbod respijtzorg te starten, en de realisatie in het tweede kwartaal te realiseren.

(amendement respijtzorg indienen)

Tekort sociaal domein:

Afgelopen week werden we opgeschrikt door de “winstwaarschuwing” over het tekort op het sociaal domein. Meer tegenvallers en minder meevallers zorgen vermoedelijk voor een verdamping van de reserve. Met groot gevolg voor de komende jaren. Het is terecht dat het college dit lopende het jaar reeds met de raad deelt. Ik ken de meeste raadsleden als zeer verstandige mensen, en gezamenlijk moeten we natuurlijk nadenken over maatregelen. Of die maatregelen direct vandaag genomen moeten worden, is echter wel de vraag. Het college geeft in de raadsinformatiebrief al een oplossingsrichting mee, en het lijkt ons verstandig daar even de tijd voor te nemen. Haastige spoed is zelden goed! Bij een directe bezuiniging op de formatie is maar de vraag of de inwoners die het betreft, daar nu beter van worden.

Voorzitter, ik ga naar een afronding. En dat kan ik niet zonder een terugblik op de huidige bestuursperiode. Want er is veel gebeurd! Mooie dingen, maar ook het verlies van meerdere wethouders. Goede bestuurders, die om allerlei reden toch vertrokken. Als raad roepen we het college vaak op om te evalueren. Zullen we dat als raad nu ook eens doen, voor we in maart 2018 uit elkaar gaan? Durven we de hand in eigen boezem te steken? Durven we onszelf recht in de spiegel te kijken of vinden we dat toch lastig? Voorzitter, de bijbel is daarin voor onze fractie het kompas. Er staat niet voor niets: Wie zonder zonde is, werp de eerste steen. Onze fractie zal ongetwijfeld dingen scherper gezegd hebben dan nodig, en soms gezwegen hebben terwijl we dat niet hadden moeten doen. Politici dienen niet een beetje integer te zijn, maar elke schijn te voorkomen. Dat geldt voor raadsleden, en collegeleden. Ik wens u allen daarbij Gods zegen toe, voor nu en de toekomst!

« Terug

Reacties op 'Dankbaar!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.